هیات مدیره

اعضا هیات مدیره

خانم دکتر محبوبه صلواتی خوشقلب

آقای دکتر علیرضا مستوفی

آقای دکتر محمدکاظم هدایتی

خانم دکتر مریم پورقربان

خانم دکتر شیرین جلالی زاده