مدیران بیمارستان

مدیر داخلی : خانم سیده زهرا قاسمی

 

مترون (مدیر پرستاری) : خانم مژده پیرساحلی