بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شفا لاهیجان

  •  01342222316
  • info[AT]shafa-hospital.ir

برگزاری سمینار تخصصی کنترل عفونت (2)

برگزاری سمینار تخصصی کنترل عفونت (2)

سمینار یکروزه کنترل عفونتهای بیمارستان در دانشکده پرستاری مامایی شرق گیلان در 26 مهر ماه 97 با حضور دکتر باقری متخصص عفونی و دکتر نیکوکار دکترای میکروب شناسی بالینی برگزار گردید

سمینار یکروزه کنترل عفونتهای بیمارستان در دانشکده پرستاری مامایی شرق گیلان در 26 مهر ماه 97 با حضور دکتر باقری متخصص عفونی و دکتر نیکوکار دکترای میکروب شناسی بالینی برگزار گردیدسمینار یکروزه کنترل عفونتهای بیمارستان در دانشکده پرستاری مامایی شرق گیلان در 26 مهر ماه 97 با حضور دکتر باقری متخصص عفونی و دکتر نیکوکار دکترای میکروب شناسی بالینی برگزار گردیدسمینار یکروزه کنترل عفونتهای بیمارستان در دانشکده پرستاری مامایی شرق گیلان در 26 مهر ماه 97 با حضور دکتر باقری متخصص عفونی و دکتر نیکوکار دکترای میکروب شناسی بالینی برگزار گردیدسمینار یکروزه کنترل عفونتهای بیمارستان در دانشکده پرستاری مامایی شرق گیلان در 26 مهر ماه 97 با حضور دکتر باقری متخصص عفونی و دکتر نیکوکار دکترای میکروب شناسی بالینی برگزار گردیدسمینار یکروزه کنترل عفونتهای بیمارستان در دانشکده پرستاری مامایی شرق گیلان در 26 مهر ماه 97 با حضور دکتر باقری متخصص عفونی و دکتر نیکوکار دکترای میکروب شناسی بالینی برگزار گردیدسمینار یکروزه کنترل عفونتهای بیمارستان در دانشکده پرستاری مامایی شرق گیلان در 26 مهر ماه 97 با حضور دکتر باقری متخصص عفونی و دکتر نیکوکار دکترای میکروب شناسی بالینی برگزار گردیدسمینار یکروزه کنترل عفونتهای بیمارستان در دانشکده پرستاری مامایی شرق گیلان در 26 مهر ماه 97 با حضور دکتر باقری متخصص عفونی و دکتر نیکوکار دکترای میکروب شناسی بالینی برگزار گردیدسمینار یکروزه کنترل عفونتهای بیمارستان در دانشکده پرستاری مامایی شرق گیلان در 26 مهر ماه 97 با حضور دکتر باقری متخصص عفونی و دکتر نیکوکار دکترای میکروب شناسی بالینی برگزار گردید

ماکجا هستیم؟

آدرس
لاهیجان – خیابان کاشف شرقی – نرسیده به میدان دکتر حشمت – بیمارستان شفا 4416864195

شماره تماس
تلفن: 42222316-20 013