روز پرستار و شهرداری لاهیجان

حضور نمایندگان شهرداری لاهیجان در روز پرستار در بیمارستان شفا و اهدای گلدان گل

یکشنبه 11 دی ماه 98